پیشنهاد شگفت انگیز:

هفت روز هفته پشتیبان شماییم ...